Сезонска ефикасност

Сезонската ефикасност е нов начин за мерење на вистинската енергетска ефикасност на технологијата за греење и ладење, во текот на целата година. Овој нов метод на мерење дава пореална слика за енергетската ефикасност и влијанието на системот врз животната средина.

Новиот метод за проценка на енергетската ефикасност се заснова на директивата на ЕУ за производи што користат енергија (ErP), таканаречена директива за Екодизајн, која ги дефинира минималните еколошки барања што производителите мора да ги вклучат во своите производи што користат енергија.

Сезонската ефикасност бара нов систем за оценување на производите за греење и ладење.

Сите производители мора да го користат овој систем за мерење:

  • Сезонски коефициент на енергетска ефикасност (SEER) за ладење
  • Сезонски фактор на ефикасност (SCOP) за греење

Нови сезонски оценки

Новите сезонски проценки ја одразуваат реалната потрошувачка на енергија на системите (на пример топлинската пумпа) врз основа на енергетската ефикасност во текот на целата година.

SEER и SCOP ја мерат годишната потрошувачка и енергетската ефикасност за време на типичната секојдневна употреба. На долг рок, овие мерки ги земаат предвид температурните флуктуации и периоди на неактивност за да обезбедат појасен и пореален показател за типичната енергетска ефикасност во текот на грејната или ладената сезона.

Производите на повеќето реномирани производители кои ги продаваме подлежат на ErP стандардите бидејќи се дизајнирани за сезонска ефикасност.