Дали некогаш сте се запрашале колкава е дневната или годишната потрошувачка на клима уредот ?

Климатизерите се едни од најголемите потрошувачи на електрична енергија во домаќинството, така што енергетската ефикасност на климатизерите е од голема важност.

Поради оваа причина, во нашата понуда не можете да најдете климатизери во категоријата енергетска ефикасност пониска од А, а повеќето климатизери во нашата понуда припаѓаат на највисоката класа на енергетска ефикасност А ++ или А +++ !

Потрошувачка на климатизација

Потрошувачката на клима уредот зависи од неговата моќност и режим на работа (ладење или греење), како и од видот на компресорот (инвертер или обичен) .

Можеме да кажеме дека просечен клима уред има можност од 3,5 kW , а сегашната цена на kWh електрична енергија во Македонија е 7,32 ден. Во висока тарифа. Пресметувањето на потрошувачката на климатизација, сепак, не е едноставно како множење на моќноста со цена од еден час!

Потрошувачка на инвертер за климатизација и реална потрошувачка на климатизација

Сите модерни климатизери користат инвертер компресор чиј принцип на работа обезбедува климатизерот да не работи со целосна моќност цело време, но неговата моќ варира во зависност од потребата . На пример, при ладење, ако собната температура е многу поголема/помала од посакуваната температура, климатизерот ќе работи со целосна моќност додека не се постигне посакуваната температура . Климатизерот од 3,5 kW при целосна моќност троши максимум околу 1,2kW електрична енергија.

 

Кога ќе ја достигне посакуваната температура, уредот за инвертер ќе ги прилагоди или намали неговите перформанси така што е доволно рамномерно да ја одржува посакуваната температура . Ова значи дека климатизер со максимална моќност од 3,5 kW ја намалува потрошувачката на електрична енергија на 200 до 500W или при одржување на температурата (во просек околу 350W)!

 

Потрошувачка на клима уредот за 1 час

Како што рековме, потребно е да се разликуваат два начина на работа на климатизерите – првиот е да се постигне посакуваната температура , а вториот е да се одржи посакуваната температура .

Потрошувачката на климатизери на час варира во зависност од тоа дали климатизерот ја достигнува посакуваната температура, додека работи со максимална моќност; или ја одржува посакуваната температура додека работи со намалена моќност.

Ако земеме за пример уред од 3,5 kW. Потрошувачка на климатизација на час би била:

  • 1,2kW * 7,32 ден / kWh = 8,78 ден на час додостигнување на посакуваната температура
  • 350W * 7,32 ден / kWh = 2,56 ден на часдодека се одржува посакуваната температура

Од пресметката излегува дека ако уредот работи 12 часа во тек на денот од кои 2 часа во режим на постигнување на температурата и 10 на одржување – излегува дека  дневната потрошувачка би изнесувала околу 35 денари.

Годишна потрошувачка за климатизација

Вистинската годишна потрошувачка на климатизери е многу тешко да се пресмета бидејќи е под влијание на многу фактори. Температура на отворено, односно географска положба, посакувана температура, дали просторијата е постојано климатизирана или само дел од денот, итн.

Со цел да може да се пресмета и споредува потрошувачката на електрична енергија на климатизерите на годишно ниво, Европската унија пропишува еднакви услови за сите производители на климатизери кои ја пресметуваат нивната просечна годишна потрошувачка.

Просечната потрошувачка можете да ја најдете на секоја ознака за енергетска ефикасност.

1. Brand Name 2. Energy classification in cooling mode, A+++ the most efficient 3. Design Load Cooling (kW) 4. SEER: Seasonal Efficiency Ratio (for cooling mode), is the cooling season energy efficiency performance, expressed as the ratio between the reference seasonal cooling demand in KWh/a and the seasonal electricity consumption for cooling KWh/a 5. Annual power consumption in cooling mode 6. Sound Power Level (dB) indoor unit 7. Sound Power Level (dB) outdoor unit 8. Indoor’s and outdoor’s units model name 9. Energy classification in Heating mode 10. Design Load Heating (kW) 11. SCOP: Seasonal Coefficient of Performance (for Heating mode) is the heating season efficiency performance, expressed as the ratio between the reference seasonal heating energy demand in KWh/a and the seasonal electricity consumption for heating, which may vary according the climate profile chosen in kWh/a 12. Annual power consumption in heating mode 13. European map divided into 3 climate zones

Бидејќи сите производители и модели се предмет на иста регулатива, овие податоци се добри за споредување на перформансите на индивидуалните климатизери со еднаква моќност!

Како да се намали потрошувачката на електрична енергија на климатизерите?

Сега кога сме запознати со начинот на работа на климатизерите, можеме да заклучиме кои се најважните фактори за заштеда на електрична енергија од климатизерите :

  • Високо ниво на енергетска ефикасност(A ++ или A +++)
  • Соодветно поставена температура– Екстремно ниски или високи температури ќе резултираат во континуирано работење на климатизерот при максимална моќност.
  • Соодветна моќност на клима уредите– Послабите климатизери ќе треба да работат со максимална моќност долго време (или континуирано) за да се постигне температура на одржување, за што повторно ќе треба да користат повеќе електрична енергија.

Тимот на Јоки има долгогодишно искуство со системи за греење и ладење

Консултирајте се со нашите експерти на: 02 2581 800 |  info@joki.mk