Енергетската класа е потврда за квалитетот на уредот во однос на неговата енергетска ефикасност, каде уредите според потрошувачката на енергија се поделени во седум класи на енергетска ефикасност означени со буквите A до G. Најенергетски ефикасни уреди се групата А, а класата со најголема енергетска ефикасност е А +++.

 

 

Мерни места во областа за ладење:

Мерните места се обезбедени на надворешна температура од 20 ° C, 25 ° C, 30 ° C и 35 ° C. За режимот на ладење, климатските податоци за Стразбур беа земени како релевантни за цела Европа. Во зависност од температурниот проток, мерните места се пондерирани различно.

Мерни места во грејната област:

Не е развиен температурен профил единствен за цела Европа за режимот на греење. Извршена е поделбата на три климатски зони: северна, централна и јужна Европа со различни профили на оптоварување. Мерните места се уникатно дизајнирани за надворешни температури од 12 ° C, 7 ° C, 2 ° C и -7 ° C. 

Зошто три климатски зони за проценка на ефикасноста на режимот за греење?

Климатските услови имаат големо влијание врз работата на клима уредите во режимот на работа на топлинската пумпа. Како резултат на тоа, во ЕУ беа создадени три зони:северна, централна и јужна Европа.
Поради горенаведеното, еден клима уред може да биде во различна енергетска класа, на пр. истиот клима уред испорачан во северна Европа во ладење може да биде во енергетска класа А +++, додека истиот клима уред испорачан во јужна Европа може да биде во А + + енергетска класа, или обратно во режим на греење.