Поради поскапувањето на енергенсите бизнисите имаат критична потреба од мерки за штедење на енергија.

Пред сè, треба да одредите точно како се троши енергијата во вашата компанија и дали моментално трошите повеќе енергија отколку што ви е потребно за да функционирате редовно. Исто така, важно е да се утврди дали сите средства што ги вложувате секој месец во вашите енергетски потреби ја оправдуваат нивната намена.

Првичните информации за текот на вашата потрошувачка на енергија ќе ги добиете преку анализа на месечните сметки за енергија и следење на мерните уреди .

Анализа на месечни сметки за енергија

Анализирајте ги месечните сметки за енергија во изминатата година и внесете ги во графикон за да ја прикажете месечната потрошувачка на енергија во вашата компанија. Графикот лесно ќе ги идентификува можните скокови во потрошувачката и постоењето на повторливи модели на потрошувачка.

Истражете на кои компоненти од потрошувачката на енергија најмногу трошите со помош на месечните податоци или податоци од договорот со вашиот добавувач.

Оваа информација може да биде многу корисна кога договарате електрична енергија (или друга енергија) со вашиот снабдувач.

Анализирајте го вашиот модел на трошење

Користете ги информациите добиени со снимање на состојбата на потрошувачката на енергија на мерните уреди.

Преку избраниот временски период (на пример една недела), читајте ги податоците во одредено време (на пример: на почетокот на работниот ден во 8 часот, за време на ручек во 12:30 часот и на крајот на работниот ден во 16 часот). Од овие податоци можете да ја пресметате просечната потрошувачка по m 2 по единица W / m 2 за време на работното време, за време на ручек и надвор од работното време според формулата:

Потрошувачка (W / m 2 ) = (kWh x 1000) / (временски интервал во часови x површина на работната површина)

Потрошувачката треба да биде значително помала надвор од работното време. Ако тоа не е случај, тоа значи дека многу опрема и осветлување остануваат вклучени кога нема потреба од тоа и поради таа причина може да се постигне значителна заштеда.

Направете анализа дали вашиот систем за греење и ладење е доволно ефикасен

Консултирајте се со експерт од областа на греење и ладење и проверете колкав дел од потрошувачката на енергија отпаѓа на системот за греење и ладење. Во голем дел од случаите потрошувачката на енергија која отпаѓа на системот за греење и ладење е доминантна во вкупната потрошувачка и корекцијата на истата може да придонесе за драстични заштеди. Поради тоа важно е да се направи анализа и план за инвестиции во современи и енергетски ефикасни системи за греење и ладење.